Algemene voorwaarden.

 1. Al onze leveringen en uitgevoerde werken door onze Maatschappij zijn onderworpen aan de hierna beschreven verkoopsvoorwaarden. Elke afwijking moet schriftelijk vermeld en door ons uitdrukkelijk worden aangenomen.
 2. OFFERTEN. - Onze offerten worden zonder verbintenis gedaan. Wat de prijs betreft verbinden wij ons slechts voor de duur vermeld op de offerte
 3. BESTELLINGEN. - Behalve tegengestelde en aangeduide vermelding houdt elke bestelling de aanneming in van onze voorwaarden door de klant en ontkenning van zijn eigen aankoops- en verkoopsvoorwaarden. Alle handelsovereenkomsten door onze agenten gesloten zijn slechts geldig na bekrachtiging door het hoofdbestuur.
 4. KEURING. - De goederen worden verondersteld bij de verzending uit onze magazijnen gekeurd en aangenomen te worden. Geen enkele klacht met betrekking op uitwendige fouten of niet overeenstemmende afmetingen zal worden aangenomen. Inwendige fouten geven enkel recht op de eenvoudige omwisseling, zonder enige schadevergoeding.
 5. LEVERTERMIJN. - De levertermijnen zijn niet bindend. Ze vangen slechts aan bij de ontvangst van een regelmatige en volledige bestelling. Ze worden in elk geval verlengd in geval van laattijdige toezending van de documenten en inlichtingen noodzakelijk voor de goede afhandeling van de uitvoering, zelfs indien deze vertraging niet aan de klant te wijten is. Het niet-naleven van de vermelde leveringstermijn kan in geen geval ingeroepen worden tot schadevergoeding of verbreking van de handelsovereenkomst. Heirkracht en overmacht geven onze Maatschappij het recht tot totale of gedeeltelijke verbreking van de handelsovereenkomst of bestelling, of de uitvoering ervan uit te stellen zonder vooropzeg noch vergoeding.
 6. VERVOER. - De goederen reizen steeds op risico van de koper, zelfs wanneer de vervoerskosten ten onze laste zijn.
 7. PRIJZEN. - Onze verkoopprijzen verstaan zich B.T.W. niet inbegrepen.
 8. BETALING. - Onze facturen zijn betaalbaar op onze hoofdzetel. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal het bedrag stilzwijgend en van rechtswege verhoogd worden met een rente van 1 % per maand tot volledige afbetaling. Bovendien brengt iedere vertraging in de betaling van onze facturen automatisch een verhoging mede van 12 % met een minimum van € 75. Indien de levering, voorwerp uitmakende van onze facturen, mag betaald worden onder de vorm van trapsgewijs stortingen, geeft het in gebreke blijven van één enkele dezer stortingen op de vervaldag, ons het recht het saldo onmiddellijk en van rechtswege te eisen. Wat ook de hoedanigheid van de verkoop zij, “contant of krediet”, de geleverde waren blijven de eigendom van onze maatschappij en de koper zal er slechts wettelijk eigenaar van worden na integrale betaling van de verkoopprijs, en van de taksen en de gebeurlijke verhogingen. Er is uitdrukkelijk overeengekomen dat kwijtbrieven, aanvaardingen van regelingen en wissels geen schuldvernieuwing veroorzaken noch afwijken aan deze verkoopsvoorwaarden.
 9. BETWISTINGEN. - Betwistingen nopens de termen van de facturen worden niet meer aanvaard vanaf de 9e dag volgend op de datum van levering.
 10. WAARBORG. - Voor de levering of na de gedeeltelijke levering of uitvoering van een order of koopcontract, behouden wij ons het recht voor, van de koper een door onze Maatschappij nodig geoordeelde garantie te eisen met het oog op de stipte nakoming van zijn verplichtingen. Een weigering van de koper geeft ons het recht de bestelling of het contract, geheel of gedeeltelijk als ongedaan te beschouwen, zonder verplicht te zijn vooraf tot een aanmaning over te gaan. Dit sluit onze aanspraak op een eventuele schadeloosstelling niet uit. Verder is onze Maatschappij gerechtigd gereedstaande bestelingen te factureren, wanneer de koper verzuimt leveringsinstructies te geven.
 11. VERBREKING KOOPCONTRACT. - Wanneer de koper eenzijdig het koopcontract verbreekt, zal hij ten titel van schadevergoeding aan onze Maatschappij een bedrag betalen gelijk aan 25 % van de verkoopprijs.
 12. BESTELLING GEPLAATST DOOR TUSSENPERSONEN. – Bestellingen geplaatst door een bouwondernemer, een vakman, of eender welke tussenpersoon op naam van een privépersoon, zullen aan deze laatste aangerekend worden wanneer zij door hem in ontvangst zijn genomen. Zowel de tussenpersoon als de privépersoon, ongeacht de regeling die zij onder mekaar hebben getroffen, blijven tegenover onze maatschappij solidair verantwoordelijk voor de betaling van de levering.
 13. BEVOEGDHEID. - Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen partijen kan uitsluitend worden beslecht door de Rechtbanken van ons arrondissement.
 14. ADMINISTRATIEKOSTEN. - Bij een totaal bedrag van minder dan € 50 excl BTW worden er € 15 administratiekosten verrekend. En bij levering van minder dan 200 kg zal er € 40 en minder dan 500 kg zal er € 25 vervoerskosten aangerekend worden.
 15. CLAUSULE EIGENDOMSVOORBEHOUD. – De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
 16. CLAUSULE VAN OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING. – Ingeval de koper de aan de verkoper toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan de verkoper alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop, over.